Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Offentliga organisationer har en skyldighet att arbeta för jämställdhet både i sin verksamhet och för att påverka samhället i stort. Men vad är fruktbara strategier för ett hållbart utvecklingsarbete – hur går man till väga? I centrum för denna bok står olika dilemman i jämställdhetsarbetet. Det gäller både hur ett jämställdhetsarbete kan organiseras och vad det kan innehålla, exempelvis vilken roll utbildningar kan spela för utvecklingen och olika sätt att hantera motstånd. Boken är baserad på ett omfattande arbete med jämställdhetsintegrering i offentlig sektor - inom bland annat skola, socialtjänst, räddningstjänst samt hälso- och sjukvård. Jämställdhet i verksamhetsutveckling kan användas som kurslitteratur inom högskoleutbildningar i t.ex. genusvetenskap, statsvetenskap, företagsekonomi och sociologi samt som fördjupningslitteratur i anslutning till ledarskaps- och personal-utbildningar. Den vänder sig också till praktiskt verksamma med intresse för förändringsprocesser i organisationer, verksamhetsutveckling, utvärdering och jämställdhet. Boken finns även översatt till engelska, Gender Mainstreaming in Public Sector Organisations.

 

Information

Redaktörer: Kristina Lindholm

Författare: Anna Klerby; Anne-Charlott Callerstig; Elisabeth Sundin; Gun Hedlund; Helena Spets; Ingrid Osika; Karin Sjöberg Forssberg; Lennart Svensson; Lina Nilsson; Marie Trollvik; Renée Andersson

Antal sidor: 261

Dimensioner: 223 x 155 x 14 mm

Format: Häftad

Förlag: Studentlitteratur

ISBN: 9789144068800

SAB: 306,Oab

Sidantal: 262

Språk: Svenska

Upplaga: Första

Utgivningsdatum: 2011-06-28

Vikt: 400 g

 

Innehållsförteckning

Författarpresentation 9

KAPITEL 1 Jämställdhetsintegrering som hållbar utvecklingsprocess 13

Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm, Karin Sjöberg och Lennart Svensson

Jämställdhetsarbete i offentliga organisationer 16

Forskning om jämställdhetsintegrering 18

Motsättningar och dilemman 20

Multidimensionella problem 22

Bokens teman 24

Vad är ett hållbart utvecklingsarbete 29

Om lärande i utvecklingsarbetet 31

Bokens disposition 33

 

KAPITEL 2 Förändring i linjen eller vid sidan om 41

Karin Sjöberg

Utvecklings- och driftsfrågor 42

Utvecklings- och driftsfrågor i praktiken 45

Förändringsarbete i driftsorganisationen 45

Förändringsarbete i en utvecklingsorganisation 46

Organisationen med jämställdhetscoacher 47

Chefens avgörande roll 50

 

KAPITEL 3 Projektformens paradoxer 55

Lina Nilsson och Marie Trollvik

Omöjligt uppdrag 55

Upp till bevis 57

Hållbarhet genom stöd 58

Hållbarhet genom styrning 61

Strategisk påverkan 65

Hållbarhet genom störning 69

Avslutande reflektioner 71

 

KAPITEL 4 Jämställd medborgarservice 73

Anne-Charlott Callerstig

Jämställdhet som verksamhetsförbättring 75

Närbyråkratens vardag 77

Jämställdhetsbyråkraten 78

Närbyråkraten och jämställdhetsmålen 79

Ett intersektionellt perspektiv 79

Vägen till ett gemensamt arbete 80

Jämställdhet – en ny ambition 81

Nya perspektiv växer fram 82

Jämställdhetsarbetets möjligheter 83

Socialsekreteraren som närbyråkrat 85

Realisten, regelföljaren och idealisten 87

Att prioritera mellan olika perspektiv 90

 

KAPITEL 5 Jämställdhetsintegrering av offentliga budgetar 95

Anna Klerby och Ingrid Osika

Gender budgeting 95

Genusmedveten budgetanalys 97

Könsuppdelad statistik 99

Samhällets resurser 99

Två fallstudier från Botkyrka kommun 101

Analysmetod 102

Att synliggöra resursfördelning 102

Analys av budgeten 103

Komplementära resurser 106

Analys av komplementära och ersättande resurser 107

Att ifrågasätta budgetens grundvalar och struktur 108

Analys av budgetens grundvalar och struktur 109

Att förändra en ojämställd budgetfördelning 109

Förändring inom den primära budgeten 110

Förändring av ersättande och komplementära resurser 111

Avslutande reflektioner 111

 

KAPITEL 6 Evidensbaserad jämställdhet i vården 115

Kristina Lindholm

Vad är jämställd vård 116

Genusperspektiv på vården 117

Evidensbasering 117

Standardiserade vårdplaner 119

Att mäta jämställdhet 120

Att arbeta med vårdplaner 121

Att integrera ett genusperspektiv 124

Dialog, reflektion och flexibilitet – vägen framåt 126

 

KAPITEL 7 Två spår i praktiskt jämställdhetsarbete 131

Hannes Frizén och Johanna Sjons

Arbete för förändring eller anpassning 132

Exempel från skolan 133

Förskolan 134

Grundskolan 134

Problem- och målformulering 135

Från mål till genomförande 136

Att fånga resultat 139

Ett reflekterande utvecklingsarbete 140

Utblick 142

 

KAPITEL 8 Utbildning för en jämställd verksamhet 145

Anne-Charlott Callerstig

Jämställdhetsarbete som professionellt fält 147

Att kunna, vilja och förstå 148

Ledarutbildningen 150

Från vaga mål till obligatorisk utbildning 151

En förskjutning av ägarskapet 153

Två perspektiv på kunskap och förändring 156

Medvetenhet, kunskap, förmåga eller vilja 158

Utbildningens betydelse 161

 

KAPITEL 9 Jämställdhetsintegrering och lokal demokrati 165

Renée Andersson och Gun Hedlund

Vilka medverkar i den lokala demokratin 165

Politik och förvaltning i teori och praktik 167

Mindre politik och mer effektivitet 169

Kvinnorörelse och jämställdhetsintegrering 171

Nya idéer och gamla problem 172

Historien om Örebro och jämställdheten 173

HJÄMT dras igång 175

Medborgarfokus och kunder – rätt i tiden 177

Att koordinera politiken 178

Förvaltningen som politisk aktör 179

Att undvika feminism 181

Kunskap istället för tyckande 183

Ramen 184

Samspel politiker och förvaltning – hur gick det 186

Kampen om tolkningsföreträde 187

 

KAPITEL 10 Makt, motstånd och jämställdhetsarbete 193

Helena Spets

Att omsätta teori i praktik 193

Kunskap om makt på olika strategiska nivåer 195

Kontextuellt jämställdhetsarbete 197

Olika strategiska utgångspunkter 198

Verktyg för jämställdhetsarbete 200

Reflektioner kring jämställdhetsarbetarens yrkesroll 202

Jämställdhetsarbetaren och motståndshantering 203

Reflektion och handling 204

 

KAPITEL 11 Lärande och motstånd i räddningstjänsten 207

Kristina Lindholm

Lärande och motstånd som begrepp 208

En förändrad räddningstjänst 210

Förändring på ytan eller djupet 211

Förutsättningar för lärande 215

Hur hanterar man motstånd 217

Att lära av misstag 218

Individuella och organisatoriska förändringar 219

 

KAPITEL 12 En tidstypisk strategi 223

Gun Hedlund och Elisabeth Sundin

Tidigare projekt 225

Lärdomar från tidigare projekt 227

Politik kan göra skillnad 228

Pengar, insikter och legitimitet 230

Projektformen – en gammal bekant 231

Det organisatoriska landskapet 232

Jämställdhet som mål eller medel 234

Internationella influenser 236

Kunskapsökning inom jämställdhetsområdet 237

Intersektionalitet 238

Makt och identitet i centrum 239

 

KAPITEL 13 Mot framtiden 243

Anne-Charlott Callerstig, Kristina Lindholm, Karin Sjöberg och Lennart Svensson

Projektformen 243

Att driva utveckling uppifrån eller nedifrån 244

Att driva utveckling integrerat eller sidoordnat 245

Att driva utveckling inifrån eller utifrån 246

Projektorganisationen 247

Att stödja, styra, störa och ställa krav 249

Vart tar jämställdheten vägen 252

Handling i kombination med reflektion 255

Strukturella eller stegvisa förändringar 256

Vart tar rationaliteten vägen 257

Tidigare erfarenheter 258

Nästa steg 259

 

https://www.mezerah.com/swedish-books/swedish-books-4/#cc-m-product-12085528928