Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Forskningsmetodik av Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Beskrivning:

Titel: Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder

Författare: Idar Magne Holme, Bernt Krohn Solvang

Förlag: Studentlitteratur AB

Översättning: Björn Nilsson Metodevalg og metodebruk (norska). (originaltitel)

Utgivningsår: 1997

ISBN-10: 91-44-31741-7

Serie: Teori, Forskning, Praktik

Språk: Svenska

Bindning: Häftad

Format (mm): 222 x 156 x 21

Sidantal: 339

Vikt (gr): 500

Denna grundbok i forskningsmetodik behandlar utförligt såväl kvantitativa metoder baserade på statistisk bearbetning av data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys. I boken beskrivs forskningsprocessens olika faser och metodernas för- respektive nackdelar diskuteras, liksom de sätt på vilka de kan komplettera varandra. Författarna hävdar att det är forskarens frågeställningar som bör vara avgörande i valet av metoder. De behandlar också relationen mellan metoddiskussionen och olika vetenskapsteoretiska perspektiv och resonerar om vad man bör tänka på vid valet av metod. Boken innehåller vidare särskilda avsnitt om problemformulering och om utformningen av forskningsrapporter. I denna nya upplaga har framför allt avsnitten om dataanalys reviderats. Den kvalitativa dataanalysen är samlad i ett kapitel och i avsnitten om kvantitativ analys har författarna minskat antalet formler och uträkningstekniker och i stället lagt ökad tonvikt på vad användandet av olika tekniker innebär. Boken vänder sig i första hand till samhälls- och beteendevetenskapliga utbildningar vid universitet och högskola.

Innehåll:

Förord 7

Del I Forskningsmetoder

1 Metod - bara teknik? 11

2 Forskningsprocessen - ett exempel 15

Del II Grunder

3 Samhällsforskning - ett vetenskapsteoretiskt perspektiv 29

4 Modell och verklighet: samhällsvetenskapliga tolkningar 45

5 Val av metod 84

Del III Kvalitativa metoder

6 Kvalitativ forskning 100

7 Kvalitativ intervju 110

8 observation 126

9 Källanalys 136

Del IV Kvantitativa metoder

10 Kvantitativ forskning 145

11 Från teori till empiri 163

12 Insamling av information 185

13 Från obearbetad till bearbetad information 199

14 Analys av information 205

15 Tolkning av information 292

Del V Forskningsrapporten

16 Forskningsrapportens form och innehåll 324

Litteratur 329

 

Sakregister 335