Top list
Products   » Persian Books » History » Product

What can Iran say to the world? by Mouhammad Ali Eslami-Nodushan

What can Iran say to the world? by Mouhammad Ali Eslami-Nodushan

Front Cover

Ny sida 1

ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟

محمدعلی اسلامی ندوشن

 

مشخصات اثر

عنوان اصلی:

ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟

نام نويسنده:

محمدعلی اسلامی ندوشن

تاريخ چاپ:

1379

محل چاپ:

تهران

نوبت چاپ:

دوم

ناشر:

شرکت سهامی انتشار

قطع کتاب:

رقعی ( 22 در 15 در 2  سانتی متر)

تعداد صفحات:

302

وزن کتاب:

300 گرم

شابك:

964-325-040-7

بهاء:

100 SEK

موضوع کتاب:

 

کتاب در حقیقت مجموعة‌ 9 مقاله‌ است‌ كه‌ به‌دنبال‌ «ايران‌ و تنهائيش‌» مي‌آيد. نام‌ كتاب‌ مي‌خواهد بگويد كه‌ ايران‌ در اين‌دنياي‌ پر از سؤال‌، چه‌ حرفي‌ براي‌ گفتن‌ به‌ جهانيان‌ دارد؟
در سرآغاز آن‌آمده‌ است‌:
«ما كه‌ اينك‌ در آستانة‌ قرن‌ بيست‌ و يكم‌ قرار گرفته‌ايم‌ ووظيفه‌ داريم‌ كه‌ كشور خود را به‌ نسل‌ آينده‌ تحويل‌ دهيم‌، آيا به‌ آن‌ آگاهيم‌كه‌ چه‌ وظيفة‌ سنگيني‌ بر دوش‌ ماست‌؟ در تاريخ‌ ايران‌ كمتر نسلي‌ يك‌ چنين‌مسئوليّتي‌ برعهده‌ داشته‌، زيرا بايد به‌ انتظارهائي‌ كه‌ خاصّ اين‌ زمان‌ است‌پاسخگو باشد، در كشوري‌ كه‌ هم‌ جغرافيايش‌ حساسيّت‌ خاصّ دارد و هم‌تاريخش‌.»
دنیا در بحرانی که دست و پا می زند:بحران محیط زیست .بحران اخلاقی ونیز بحران سیاسی-که نشانه اش در 11 سپتامبربروز کرد-چه راهی برای خروج از بن بست میتواند در پیش بگیرد؟در این کتاب.«خرد جهانی» پیشنهاد می شود «یعنی جوهره و وجهمشترک همه تمدنها.»
توضيحش‌ اين‌ است‌: «ديگر امروز بي‌ كمك‌ علم‌ و فنّنمي‌توان‌ به‌ زندگي‌ ادامه‌ داد، و علم‌ هم‌ دامنة‌ نامحدود و توقّف‌ناپذير دارد. از سوي‌ ديگر نمي‌توان‌ از قواعد بنيادي‌ آفرينش‌ سرپيچي‌ كرد، پس‌ راه‌ سوم‌تنظيم‌ ممكنات‌ مي‌باشد، نه‌ جستن‌ غيرممكن».
اين‌ سؤال‌ نيز مطرح‌ شده‌ است‌: «آيا تمدّن‌هاي‌ باستاني‌ هنوز مي‌توانند رهنمودي‌ براي‌ دنياي‌ پرتب‌ و تاب‌ ودگرگون‌ شدة‌ امروز داشته‌ باشند و يا تنها زينت‌ تاريخ‌ و شيئي‌ موزه‌اي‌هستند؟»
و در پاسخ‌ آن‌ مي‌آيد: «يك‌ فرد نمي‌تواند از پيري‌ به‌ نوجواني‌ بازگردد، ولي‌ يك‌ ملّت‌ برايش‌ ناممكن‌ نيست‌، زيرا سرچشمة‌ يك‌ نيروي‌ نوشونده‌ دراوست‌ كه‌ از طريق‌ آثار ماندگار مي‌تواند از نسلي‌ به‌ نسلي‌ انتقال‌ پيدا كند. بايد آن‌ قدر ماية‌ حياتي‌ در يك‌ ملّت‌ باشد كه‌ بتواند اكسير نوشوندگي‌ را در خودبزاياند. نوشوندگي‌، با اقتضاي‌ زمان‌ همآهنگ‌ شدن‌ است».
مطالب‌ كتاب‌ كوششي‌در پاسخ‌ دادن‌ به‌ اين‌ سؤال‌ هاست‌ . مقالة‌ «هويّت‌ ايران‌ در دوران‌ بعد ازاسلام‌» به‌ اختصار، به‌ تكوين‌ شخصيتّ ايراني‌ در ساية‌ جغرافيا و تاريخ‌مي‌پردازد.
«حرف‌ آخر با سرشت‌ انسان‌ است‌» مي‌خواهد بگويد كه‌ نمي‌توانيم‌ ازدايرة‌ سرشت‌ خود خارج‌ شويم‌، كوشش‌ بيهوده‌ در اين‌ راه‌ نشود.تنها مي‌توانيم‌گرايش‌هاي‌ متعارض‌ اين‌ سرشت‌ را تنظيم‌ كنيم‌، كه‌ در راه‌ معقول‌تر به‌ كارافتند.
مقالة‌ «دنيا به‌ كجا مي‌رود؟» ناظر به‌ علامت‌هاي‌ نگراني‌آوري‌ است‌كه‌ عصر حاضر از خود نشان‌ مي‌دهد. اين‌ مقاله‌ با آنكه‌ در ارديبهشت‌ 1377، يعني‌سه‌ سال‌ قبل‌ از واقعة‌ 11 سپتامبر امريكا نوشته‌ شد، حاوي‌ مطالبي‌ بود كه‌مي‌نمود كه‌ بروز يك‌ فاجعه‌ چندان‌ دور از انتظار نخواهد بود.
مقالة‌ «جوانان‌،توسعه‌، اقتصاد، تمدّن‌» بار ديگر موضوع‌ جوانان‌ را پيش‌ مي‌آورد كه‌ «حادّترين‌»مسئلة‌ دوران‌ ماست‌. ايران‌ كه‌ اين‌ چهل‌ ميليون‌ جوان‌ را بر سر دست‌ گرفته‌است‌ به‌ كجا خواهد برد؟
«سرّوپند افسانه‌ها» ما را به‌ قرون‌ گذشته‌ مي‌برد. از مثنوي‌ مولوي‌ كمك‌ گرفته‌ مي‌شود تا بنمايد، كه‌ در عصر معجزه‌ آساي‌ علم‌،مسائل‌ اصلي‌ بشري‌ تغيير رنگ‌ داده‌اند، اماّ نه‌ تغيير ماهيّت‌، و عجيب‌ آنكه‌انسان‌ ابزارگر، به‌ كمك‌ فنّ، مضحكه‌هاي‌ خود را از طريق‌ ارتباط‌ها و «رسانه‌ها» به‌ حجم‌ كوه‌ پيكري‌ ارتقاء داده‌ است‌.

 

فهرست مندرجات:

سرآغاز
غزلي‌ ازحافظ‌: خيز تا خرقة‌ صوفي‌ به‌ خرابات‌ بريم‌....
ايران‌ چه‌ حرفي‌ براي‌ گفتن‌دارد؟
ايرانيان‌ و يونانيان‌ به‌ گواهي‌ شاهنامه‌ و ايلياد
هويّت‌ ايراني‌در دوران‌ بعد از اسلام‌
حرف‌ آخر با سرشت‌ انسان‌ است‌
از باز خواست‌تاريخ‌ غافل‌ نمانيم‌
جوانان‌، توسعه‌، اقتصاد، تمدّن‌
دنيا به‌ كجامي‌رود؟
سرّ و پند افسانه‌ها
جوانان‌ و نقش‌ كتاب‌

آيا شرق‌ و غرب‌روزي‌ به‌ هم‌ مي‌رسند؟
رستاخيز اروپا چگونه‌ پا گرفت‌؟
پيشرفت‌ و استعمار،دو همزاد
رشته‌اي‌ كه‌ سر دراز دارد
چه‌ تفاوت‌ هايي‌ ميان‌ شرق‌ و غرب‌است‌؟
اكنون‌ چه‌ مي‌توان‌ كرد؟
لزوم‌ يك‌ بازبيني‌ بزرگ‌
يكرنگي‌ وتربيت‌ اجتماعي‌
ماندن‌ يا بازگشتن‌؟

 

پیوند های مربوط:

 

http://www.eslaminodushan.com/

http://www.amirkabir.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=9937

 

More information: http://www.amirkabir.net/modules.php?name=Articles&op=peoples&pid=9937


Back Cover
Partno: Description: Price: Qty:
122003 What can Iran say to the world? by Mouhammad Ali Eslami-Nodushan 106,00 SEK/st

Back

right