Top list
Products   » Persian Books » History » Product

From Aryan Monarchy to Semitic Divine Rules by M. R. Fashahi

From Aryan Monarchy to Semitic Divine Rules by M. R. Fashahi

From Aryan Monarchy to Semitic Divine Rules

از شهریاری آریایی به حکومت الهی سامی، محمدرضا فشاهی

From Aryan Monarchy to Semitic Divine Rules by M. R. Fashahi

عنوان اصلی:

از شهریاری آریایی به حکومت الهی سامی

عنوان فرعی:

۲۰۰۰ - ۱۸۰۰ میلادی

نام نویسنده:

محمدرضا فشاهی

تاریخ چاپ:

۱۳۹۲

محل چاپ:

سوئد، استكهلم

نوبت چاپ:

دوم

ناشر:

نشر باران

قطع کتاب (میلی‌متر):

رقعی، شوميز، ۱۴۵ در ۲۱۳ در ۱۵

تعداد صفحات:

۲۵۲

وزن کتاب (گرم):

۴۵۰

شابك:

ISBN: 978-91-88297-35-8

بهاء (کرون سوئد):

۲۰۰

فهرست مطالب:

پیشگفتار

۱۶ - ۷

بخش اول

پایان قرون وسطی

 

فصل اول - شیخیه:

طرح مسئله

زندگی و آثار رهبران

شیخیه و ظاهرگرایی

شیخیه و باطن‌گرایی

 

۱۹

۲۰

۲۱

۲۷

فصل دوم - بابیه:

زندگی و آثار باب

باطن‌گرایی باب

جنبش‌های سیاسی بابیان

 

۳۴

۳۶

۵۴

بخش دوم

تکوین عصر جدید

 

فصل سوم - تولد روشنایی:

گذار از قرون وسطی به عصر جدید

انقلاب فرهنگی

 

۵۹

۶۶

فصل چهارم - آخوندزاده:

زندگی و آثار

نقد استبداد آسیایی و فرهنگ سنتی

نقد الهیات و عرفان

 

۷۵

۷۶

۸۳

فصل پنجم - طالبوف:

زندگی و آثار

نقد جامعه و استبداد شرقی

تفکر علمی و. فلسفی

 

۱۰۷

۱۰۸

۱۱۰

فصل ششم - کرمانی:

زندگی و آثار

نقد فرهنگ و سیاست و مذهب

انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی

فلسفه

 

۱۱۴

۱۱۷

۱۳۵

۱۴۳

فصل هفتم - سرکوب آزادی و اندیشه:

مشروطیت و استبداد

سوسیالیسم

اصلاح‌گران مذهب

ایدئولوژی دولتی

فلسفه‌ی سنتی

روشنفکران و نظریه‌پردازان مسلمان

احیاء الهیات سنتی

 

۱۵۴

۱۶۰

۱۶۳

۱۶۷

۱۷۲

۱۷۴

۱۷۹

نتیجه -

تذکر -

۱۹۳

۲۵۲

گزیده متنكتاب:

... هگل، در فصل نخست از كتاب نامدار خویش‌ »عقل در تاریخ»، كه فشرده‌ای است از نظام فلسفی بسیار دشوار او، هنگام بحث از تاریخ جهانی، از سه گونه تاریخ، یا سه شیوه‌ی تاریخ‌نویسی سخن گفته است. گونه‌ی نخست از این گروه، «تاریخ دست اول» یا «تاریخ اصیل»L’historie originale می‌باشد. تاریخ دست اول، توسط تاریخ نویسانی نگاشته شده، كه خود شریك یا شاهد و یا بازیگر رویدادهایی كه نقل كرده‌اند بوده‌اند، و بدین‌گونه، رویدادهای عینی و دنیوی را به حوزه‌ی تصور معنوی یا روحانی انتقال داده‌اند. در تاریخ دست اول، روح نویسنده و روح روایت‌های او یگانه و یكسان است، و به همین جهت، مورّخ به اندیشیدن در مورد «موضوع» نیازمند نیست، زیرا خود در روح روایت‌ها یا رویدادهای روایت گشته می‌زید، و بر خلاف آنچه در هر گونه اندیشیدن روی می‌دهد، از رویدادها فراتر نمی‌رود. خلاصه اینكه در این نوع تاریخ، نوعی یگانگی روحی میان تاریخ‌نویس‌ و رویدادهایی كه نقل می‌كند برقرار است. »هرودت»Hérodote و «توسیدید» Thucydide از این گونه تاریخ‌نویسان بوده‌اند و تاریخ آنها را، جدا از تعاریفی كه هگل به كار برده، می‌توان «تاریخِ زیسته»l’histoire Vécue نیز نام نهاد.
دومین گونه‌ی تاریخ نویسی، «تاریخ اندیشیده»l’histoire reféchie
نام دارد. در این شیوه، تاریخ‌نویس‌ از عینیت یا واقعیتی كه در آن زیست می‌كند فراتر می‌رود. بدین ترتیب كه او نه آنچه كه در این یا آن زمان حاضر و موجود بوده، بلكه آنچه كه در عقل (یا روح) موجود و حاضر است وصف می‌نماید، و به همین جهت «موضوعِ» آن، گذشته به نحو اتم و اكمل است. در این‌گونه تاریخ، وصف انفرادی واقعیات به كنار نهاده شده و روایات، به گونه‌ای موجز و كلی و انتزاعی بیان گردیده‌اند.
»تاریخ اندیشیده»، خود به چند گونه تقسیم می‌گردد و برترین نوع آن، «تاریخ انتقادی« است. «تاریخ روم» اثر بارتولد جورج نی‌یه‌بورBarthold Georg Niebuhr
از نمونه‌های درخشان این گونه تاریخ‌نویسی است.
و سرانجام، سومین نوع تاریخ، «تاریخ فلسفی» l’histoire phiosophique
می‌باشد، كه با «تاریخ اندیشیده» خویشاوندی دارد و به عبارت دیگر متكامل آن است.
این نوع تاریخ نیز مانند تاریخ اندیشیده، دارای چشم‌انداز عمومی است، اما در نهایت،‍ از توجه به زمینه‌ای ویژه در زندگی یك قوم فراتر می‌رود، و به زمینه‌های دیگر نیز می‌پردازد. در این تاریخ كه می‌توان آن را «تاریخ جهانی»، «روح در تاریخ» یا «عقل در تاریخ» نیز نام نهاد، «روح» یا «عقل» كه راهبر جهان و جانهای جهانیان است، با اراده‌ی معقول و ضروری خویش‌، رویدادهای تاریخ جهان را رهبری كرده است و می‌كند. تاریخ فلسفی، نه به شیوه‌ای ذهنی و انتزاعی، بل به شیوه‌ای متحّقق یا انضمامی Concretهمگانی است و به طور مطلق حضور دارد. شاید بهترین نمونه‌ی این نوع تاریخ‌نویسی، همان كتاب «عقل در تاریخ« اثر هگل و «بیانات درباره‌ی تاریخ عمومی« اثر بوسوئه» J.B.Bossuet
باشد، هر چند كه در اثر هگل، این «عقل» است كه راهبر جهان و جانهای جهانیان می‌باشد، و در اثر بوسوئه، ‍«مشیت الهی».
چه با اندیشه‌ی هگل سازش‌ داشته باشیم و چه با آن از در مخالفت در آئیم، باید اعتراف نمائیم كه رساله‌ی حاضر، آمیزه‌ای است از این سه گونه تاریخ، و در عین حال هیچ یك از آنها نیست. «تاریخ دست اول» یا «تاریخ زیسته» است، از آنرو كه پنجاه سال از دو سده‌ای كه در این رساله مورد تحلیل قرار گرفته، برای نویسنده‌ی آن در حكم «تاریخ زیسته» بوده است. به عبارت دیگر، نسل نویسنده‌ی این رساله، مدت پنجاه سال در حكم شاهد و شریك و بازیگر رویدادهای تاریخ بوده است، و این رویدادهای عینی را به حوزه‌ی تصوّر معنوی انتقال داده است.
«تاریخ اندیشیده» است، از آنرو كه نویسنده، از عینیت یا واقعیتی كه در آن زیست می‌كند، كه در آن زیست نموده است، فراتر رفته است و كوشش‌ نموده كه «موضوعِ» خویش‌ را به نحو اتم و اكمل اندیشه نماید، و در عین حال كه به جزئیات آگاهی دارد، جزئیاتی كه در آثار قبلی او به دقت ثبت و ضبط گردیده، از انتقال آنها در گذرد، و «موضوعِ» خویش‌ را به صورت موجز و انتزاعی بیان نماید.
و سرانجام، «تاریخ فلسفی» است، از آنرو كه نویسنده، پس‌ از توجه و اندیشه به «تاریخ خصوصی اقوام ایرانی» در دو سده‌ی گذشته و تحلیل آن، این تاریخ را به صحنه‌ی «تاریخ عمومی اقوام جهانی» منتقل نموده، و در عین حال كه از ویژگیهای تاریخ اقوام ایرانی آگاهی دارد، آنرا نه تافته‌ای جدا بافته، بل چونان حلقه‌ای از حلقه‌های سلسله زنجیر «تاریخ جهانی» یا «عقل در تاریخ» دانسته است.
ایران و تاریخ اقوام ایرانی، به گفته‌ی هگل در كتاب «فلسفه‌ی تاریخ»
La philosophie de l’histoire ، ‍به عكس‌ تاریخ چین و هند، كه تاریخ دو سرزمین «بسته» و «بریده» و «جدا» از «تاریخ اقوام جهانی» بوده‌اند، همواره جزئی از جریان «عقل تاریخی» كه راهبر جهان و جانهای جهانیان است بوده است. ایران همواره، هم «سرچشمه» و هم «گذرگاه» تاریخ جهانی یعنی روح جهانی یا عقل جهانی بوده است.
سومریان، آشوریان، عیلامیان، فنیقیان، مصریان، یونانیان، هندیان، رومیان، اعراب، مغولان، ‍و بسیار اقوام دیگر، سهمی بزرگ، مثبت و منفی، در تاریخ و فرهنگ این سرزمین، داشته‌اند و در این داد و ستد معنوی شریك بوده‌اند، و این كشور نیز به سهم خویش‌، نقش‌ بزرگ و درخشانی در تاریخ بشریت ایفا نموده است.
تاریخ ایران در دو قرن گذشته نیز، حلقه‌ای از حلقه‌های «تاریخ جهانی» بوده است. این تاریخ، دنباله و نتیجه‌ی منطقی عدالت علمی و فلسفی و سیاسی و اقتصادی بوده است كه از قرن پانزده میلادی به بعد در اروپا روی داده. این تاریخ، نتیجه و دنباله‌ی منطقی انقلاب كوپرنیك‌-‌گالیله‌ای و اصلاح مذهب (پروتستانتیسم) و پی‌آمدهای آن در اروپا، یعنی جنبش‌ عظیم علمی، تكوین و رشد بورژوازی و لیبرالیسم فلسفی و اقتصادی و دموكراسی از یك سو، ‍و انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی انگلستان و پیدایش‌ و رشد سوسیالیسم و استعمار و امپریالیسم و جهانی شدن فن (تكنیك) و غیره از سوی دیگر بوده است...

در باره نویسنده:

محمدرضا فشاهی (Mohammad Reza fashahi) فیلسوف و شاعر ایرانی مقیم فرانسه. استاد فلسفه دانشگاه پاریس 8. محمدرضا فشاهی، متولد 1324 در تهران، دارای درجه‌ی دکترا در «جامعه‌شناسی جهان اسلام» از دانشگاه پارسی 2 (سوربن نوول) و زیر نظر ژاک برک، دکترای دِتا در رشته‌ی «فلسفه و ادبیات و علوم انسانی» از دانشگاه پاریس 8 (سَنت دِنی) و زیر نظر فرانسوا شاتله و رُنه شِرر، و درجه‌ی «شایستگی رهبری پژوهش‌های دوره‌ی دکترا در فلسفه» از همین دانشگاه است. متن حاضر که به قصد دریافت درجه‌ی «شایستگی رهبری...» و در چارچوب مقررات آکادمیک فرانسه تهیه گردیده. از سوی هئیت ژوری مرکب از رُنه شِرر استاد بازنشسته‌ی فلسفه در دانشگاه پاریس 8 و یکی از برجسته‌ترین متخصصان فلسفه‌ی آلمان (هوسرل و هایدِگر)، ژاگ پولن مدیر دپارتمان فلسفه در دانشگاه پاریس 8 و مدیر برنامه در کالج بین‌المللی فلسفه، پدر روحانی یسوعی پی‌پرِ ژان لاباری‌یر، استاد فلسفه در «انستیتو عالی الهیات و فلسفه»، معاون کالج بین‌المللی فلسفه، و یکی از بزرگ‌ترین متخصصان فلسفه‌ی هگل در عصر ما، آندره میکل مدیر عامل سابق کتابخانه ملی پاریس، صاحب کرسی «فرهنگ کلاسیک عرب»(کرسی لویی ماسینیون) در کالج دوفرانس، و رئیس همین کالج، و نیز ژاک برک (متولد 1910)، پرحیثیت‌ترین «جامعه‌شناس ـ اسلام‌شناس» جهان غرب و صاحب کرسی «جامعه و تفکر جهان اسلام» در کالج دوفرانس و مدرسه‌ی مطالعات عالیه در علوم اجتماعی، به اتفاق آراء مورد تهنیت قرار گرفته و به مؤلف آن اجازه داده است که به گروه مدرسان دوره‌ی دکترای فلسفه بپیوندد. فشاهی در سال 1982 در دپارتمان جامعه‌شناسی دانشگاه پاریس 8 تدریس کرده، و از سال 1987 تاکنون نیز در دپارتمان فلسفه‌ی همین دانشگاه به تدریس اشتغال داشته و دارد. 
در بخش علوم انسانی
• تحولات فکری و اجتماعی در ایران. انتشارات گوتنبرگ، تهران، 1975
• سیر تفکر در قرون وسطی. گوتنبرگ، 1975.
• واپسین جنبش قرون وسطایی (اخباری و اصولی، شیخی و بابی). انتشارات جاویدان، تهران 1977.
• بحران کنونی ایران. گوتنبرگ، 1978.
• تکوین سرمایه‌داری در ایران. گوتنبرک 1981.
• بحران جهان و بحران رمانتیسم (ژان ژاک روسو و عصر ما). گوتنبرگ، 1981.
• ایدئولوژی و اخلاق. گوتنبرگ، 1981.
• ارسطوی بغداد، از عقل یونانی به وحی قرآنی. نشر باران، سوئد، 1998
از شهریاری آریایی به حکومت الهی سامی. باران 2000
• باستان‌شناسیِ فلسفیِ نظریه‌یِ وِلایت فقیه، مکث / باران، 2001.
• اندیشیدن فلسفی و اندیشیدن الهی ـ عرفانی. باران، 2004 ـ 2003.
• نیهیلیسم ویرانگر و ایدئولوژی نیاکانی. نشر باران، سوئد، 2008.
• تکوین سرمایه داری و تجدد در ایران، 1906- 1796 . نشر باران، سوئد، 2012.
در بخش شعر
• رایا. انتشارات موج، تهران، 1970.
• بازی عشق و مرگ. گوتبرگ 1981.
• ملانکولیا. کاروان، 1381

به فرانسه

Aristote de Bagdad, de Ia raison grecque à Ia révélation
coranique, Editions l'Harmattan, 1995De la monarchie aryenne à la théocratie sémitque,
Revue "Philosophie-Philosopie" n˚ 8, Université Paris 8, 2000
.
La théologie politique et le messianisme dans I'Islam chi'ite
,
XVIIe – Xxé siecles. Editions L' Harmattam, Paris 2004

La théologie politique, Revue “Cahiers critiques de Philosophie” n˚ 1. Université Paris 8, juin 2005

اگر پرسشی در باره این کتاب دارید و یا اطلاعات بیشتری در باره آن می خواهید، لطفن با مزراع تماس بگیرید:

e-mail:           mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID:     mezerah.eshop

 Mohammad-Réza Fashahi
Partno: Description: Price: Qty:
12002011 From Aryan Monarchy to Semitic Divine Rules by M. R. Fashahi 212,00 SEK/st

Back

right