Top list
Products   » Persian Books » History » Product

Documents on the Iranian Bahai by Tooraj Amini

Documents on the Iranian Bahai by Tooraj Amini

Documents on the Iranian Bahai

اسناد بهائیان ایران، تورج امینی

Documents on the Iranian Bahai by Tooraj Amini

عنوان اصلی:

اسناد بهائیان ایران

عنوان فرعی:

از سال ۱۳۲۰ تا پایان سال ۱۳۳۱

نام نویسنده:

تورج امینی

تاریخ چاپ:

۱۳۹۱

محل چاپ:

تهران

نوبت چاپ:

نخست

ناشر:

نشر باران

قطع کتاب (میلی‌متر):

وزيری ۱۶۰ در ۲۳۰ در ۸۰

تعداد صفحات:

۱۲۲۰

وزن کتاب (گرم):

۱۵۰۰

شابك:

ISBN: 978-91-85463-50-3

بهاء (کرون سوئد):

۳۰۰

موضوع کتاب:

آیا بهائیان ایران در زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی از آزادی کامل برخوردار بودند؟

آیا از حقوق مدنی و اجتماعی به طور کامل بهره داشتند؟

آیا در زمان شاه هیچ بهائی مورد ظلم قرار نگرفت؟ خانه‌ای چپاول نشد؟ خون‌ بیگناهان بر زمین نریخت؟ صدها بهائی از خانه و کاشانه و زادگاه خود آواره و دربدر نشدند؟

آیا قوانین رسمی و سازمان‌های پلیس و نیروهای انتظامی، ایشان را در مقابل حمله و هجوم متعصبان مذهبی حفظ می کردند؟

و از همه بالاتر، آیا آن طور که دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی ادعا می‌کنند، این بهائیان بودند که در همهء تصمیم‌گیری های شاه دخالت داشتند؟

این شایعات و شایعات دیگر مثل اینکه هویدا و دیگر وزرایش همه بهائی بودند سال‌هاست دستاویزی برای سرکوب و آزار بهائیان ایران شده است.

آیا باید چشم‌بسته به این شایعات تن داد، آن‌ها را بدون چون چرا پذیرفت و محکومیتی بر محکومیت‌های دیگر بهائیان افزود؟ یا باید به صدها و هزارها اسناد رسمی کشور رجوع کرد که تصاویری غیر از این ارائه می‌دهند و در لباس گزارش‌های رسمی داستان‌هایی غمبار از تبعیضی آشکار و زیر پا گذاردن بدیهی‌ترین حقوق جامعهء بهائی ایران در زمان شاه بیان می‌دارند.

کتاب “اسناد بهائیان ایران” با یک دیباچۀ دویست صفحه‌ای و ارائهء صدها اسناد معتبر دولتی پرده از این معما بر می‌دارد و حقایق تاریخی را عریان و آشکار – و نه در پرده‌های تو در توی شایعه و تهمت و توطئه‌پردازی - در معرض قضاوت خواننده قرار می‌دهد.

فهرست مندرجات:

پیش‌گفتار

۱

مقدّمه

۱. برخورد حکومت در دوران پهلوی با بهائیان

     الف) پادشاهان پهلوی

     ب) ارکان حکومتی دورۀ پهلوی دوّم

۲. برخورد علما و عوامّ با جامعۀ بهائی

     الف) ارتباط علما و دربار پهلوی دوّم در موضوع بهائی‌ستیزی

     ب) هجوم به بهائیان با هم‌یاری مردم

۸

۲۰

۲۰

۲۷

۱۱۵

۱۲۰

۱۴۵

فهرست اسناد بر اساس ترتیب زمانی

۲۲۹

متن اسناد

۲۲۹

ضمایم

     مقدّمۀ ضمایم

     فهرست ضمایم

     الف) مطالب مجلّۀ اخبار امری

     ب) اسناد کتاب «فعّالیّت بهائیان در دورۀ محمّد رضا شاه

۱۰۲۳

۱۰۲۵

۱۰۲۹

۱۰۳۵

۱۰۸۹

فهرست موضوعی اسناد

۱۱۰۳

فهرست نخست وزیران و وزرای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲

۱۱۰۹

فهرست تطبیق تاریخ‌های شمسی و قمری

۱۱۱۵

کتاب‌شناسی

۱۱۱۷

اعلام

۱۱۱۹

عکس‌ها و گزیدۀ تصاویر اسناد

۱۱۸۳

اگر پرسشی در باره این کتاب دارید و یا اطلاعات بیشتری در باره آن می خواهید، لطفن با مزراع تماس بگیرید:

e-mail:         mezerah.eshop@gmail.com

Skaype ID:                    mezerah.eshop

 


Partno: Description: Price: Qty:
12002010 Documents on the Iranian Bahai by Tooraj Amini 318,00 SEK/st

Back

right